Mental health during the pandemic

by Rina Haxhijaj

We used to think before that our everyday routine was meaningless, we couldn’t wait to have two days off only to ourselves. Just how many times have we crossed the street only to avoid the others, how many times have we neglected the mountains and nature just so we could log in on social networks…The powerful connection between art and mental health

by UYTF Admin

People all around the world, and especially people in Kosovo are starting to become more aware that mental health is immensely important for a person’s well being. The benefits of being mentally healthy are highly correlated with a person’s interaction with others, their work, and in understanding themselves.  Due to the pandemic that affected everyone’s…Të dalësh nga fluska e rehatisë

by Besarta Breznica

Fakti tashmë i stërthënë për patriarkalitetin e shoqërisë kosovare, duket sikur duhet të dëshmohet. Dyshimet për jetesën në pabarazi gjinore, seksizëm, diskriminim e çka jo tjetër në Kosovë, duket se një grupi të njerëzve kanë filluar t’i ngjajnë si të krijuara nga një grup tjetër shoqëror të cilit ata të parët, duket se nuk i…Izlazak iz zone komfora

by Besarta Breznica

Već previše puta se govorilo dosad o činjenici da je na Kosovu društvo patrijarhalno, ali ispada kao da se to tek mora dokazati. Tvrdnje da se život na Kosovu zasniva na rodnoj nejednakosti, seksizmu, diskriminaciji i ostalim negativnim trendovima, jedna određena grupa ljudi je počela da ocenjuje kao netačne i izmišljene od strane jedne druge…Getting out of your comfort zone

by Besarta Breznica

Too many times has been spoken so far about the fact that the society in Kosovo is patriarchal, but it seems as if we still need to prove it. Claims that life in Kosovo is based on gender inequality, sexism, discrimination and other negative trends, a certain group of people started rejecting and denoting them…Korišćenje tehnologije u borbi protiv pandemije

by Granit Ceku

Živimo u veku u kojem nas je brzi razvoj tehnologije, ponekad i nenamerno, čvrsto stisao u svoje naručje, ljuljajući nas u ne tako uskom rečnom koritu tehnoloških inovacija. U našim računicama i planovima koje pravimo za budućnost, za upotrebu tehnologije uvek ima puno mesta. Ili, ukoliko svoje planove uzimamo strogo ozbiljno, tehnologija nastoji da zauzme…Using technology to challenge the pandemic

by Granit Ceku

We live in a century in which the rapid development of technology has gripped us tightly in its embrace, sometimes even unintentionally, rocking us in a not so narrow riverbed of technological innovations. There’s always plenty of space for using technology as we’re making calculations and plans for our future, or if we’re strict with…SHËNDETI MENDOR GJATË PANDEMISË COVID-19

by Arbesa Murati

Përshëndetje lexues te dashur.  Duke e marr parasysh rrjedhimin e ngjarjeve në vend për sa I përket pandemisë COVID-19, nuk është se ka përmirësime drastike dhe ekziston nevoja për shkrime të tilla që të ju ndihmojnë ju gjatë kësaj kohe jo edhe aq të lehtë të qëndroni sa më shëndetshëm mendërisht dhe fizikisht.  Në përgjithësi…MENTALNO ZDRAVLJE TOKOM PANDEMIJE KOVID-19

by Arbesa Murati

Pozdrav, dragi čitaoci.  Imajući u vidu kako su tekla dešavanja u zemlji tokom pandemije Kovid-19, nema baš drastičnih poboljšanja i postoji potreba da se piše o stvarima koje vam mogu pomoći tokom ovog ne baš lakog perioda da ostanete što zdraviji psihički i fizički.  Generalno smo informisani o fizičkom zdravlju; kako da se hranimo zdravo,…MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC

by Arbesa Murati

Hello, dear readers.  Having in mind how the events took place in our country during the pandemic Covid-19, there are no drastic improvements and there’s a need for writing about things that can help you during this not so easy period to stay as mentally and as physically healthier as possible.  We are generally informed…